Tỷ lệ bản vẽ là gì và cách xác định tỷ lệ của bản vẽ hiện tại

Tỷ lệ bản vẽ xây dựng là gì

1. Tỷ lệ bản vẽ là gì? Tỷ lệ bản vẽ là tỉ số giữa kích thước đo được trên bản vẽ và kích thước tương ứng đo được trên thực tế.Ví dụ:Trên bản đồ có ghi tỷ lệ 1/1000 thì có ý nghĩa là. Cứ 1 đơn vị trên bản đồ đó tương ứng […]